Regulamin Bonów Podarunkowych

REGULAMIN „BON PODARUNKOWY” (dalej jako „REGULAMIN”)

I. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji Bonów Podarunkowych wydawanych przez NappyKid – Michał Łysik.
1. Właścicielem Bonów Podarunkowych AIO-shop.pl jest Firma NappyKid – Michał Łysik ul. Ogrodowa 56, 32-064 Niegoszowice (dalej jako: „Organizator”).
2. Bony Podarunkowe sprzedawane są w sklepie internetowym www.AIO-shop.pl i upoważniają do wymiany na dowolne produkty oferowane w sklepie internetowym www.AIO-shop.pl, o łącznej wartości nieprzekraczającej nominału bonu.
3. Bony podarunkowe skierowane są do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej: „Uczestnik”).

II. CHARAKTER BONÓW PODARUNKOWYCH
4. Bony podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. Regulamin „BON PODARUNKOWY”. Okazicielowi Bonu Podarunkowego nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towaru jest niższa od nominału.
6. W przypadku gdy wartość towaru jest wyższa od nominału Bonu Podarunkowego, klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.
7. Jedynym właściwym miejscem realizacji Bonów Podarunkowych sklep internetowy www.AIO-shop.pl.
8. W przypadku realizacji Bonu Podarunkowego w sklepie internetowym www.AIO-shop.pl, klient powinien wpisać wcześniej otrzymany kod do zamówienia w sklepie internetowym.
9. Bony Podarunkowe można ze sobą łączyć.
10. Bon Podarunkowy ma postać elektroniczną lub papierową, opatrzony jest logiem marki AIO-shop, posiada nominał, datę ważności, oraz warunki realizacji Bonu Podarunkowego.
11. Termin ważności Bonu Podarunkowego określany jest każdorazowo w momencie sprzedaży i wynosi szcześć miesiący od daty sprzedaży.
Jeden miesiąc liczony jest jako 30 kolejnych następujących po sobie dni kalendarzowych.

12.Dostępne nominały Bonów Podarunkowych:

• 1000zł;
• 500zł;
• 400zł;
• 300zł
• 200zł
• 100zł
• 50zł

13. Bon może być wykorzystany tylko przed upływem daty jego ważności, w terminie sześciu miesięcy od daty sprzedaży.
14. Bon Podarunkowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
16. Bony Podarunkowe mają charakter gwarantowany, t.j. podlegają wymianie na towary z oferty handlowej sklepu internetowego www.AIO-shop.pl każdemu Okazicielowi, który spełni warunki Regulaminu „Bon Podarunkowy”.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Firma NappyKid – Michał Łysik zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
19. Nabywcy Bonu Podarunkowego przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Promocji nie później niż jeden miesiąc od dnia nabycia Bonu Podarunkowego. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
20. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Firmy znajdującej się pod adresem: ul. Ogrodowa 56, 32-064 Niegoszowice.
21. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres
podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia.

Widget wyboru waluty Przelewy24